Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2017

bawisa
4848 3234 500
Reposted fromzoou zoou
3677 d289
Reposted fromamatore amatore viaponurykosiarz ponurykosiarz
bawisa
bawisa
Szczęście wśród inteligentnych osób to najrzadsza rzecz, jaką znam.
— Hemingway
Reposted fromsfeter sfeter viaExplorers Explorers
0734 6613 500
bawisa
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna

April 17 2017

2443 af94 500
Reposted fromElkeringhausen Elkeringhausen viaLuukka Luukka
bawisa
0960 a99a 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viafreska freska
bawisa
4051 7302 500
Reposted fromvandalize vandalize viatbtf tbtf
bawisa
7828 81a4 500
Reposted fromwetryagain wetryagain viasentymentalna sentymentalna
bawisa

April 16 2017

7275 f116 500
Reposted fromamatore amatore viaponurykosiarz ponurykosiarz
6769 435b 500
Reposted fromElfirella Elfirella viaponurykosiarz ponurykosiarz
bawisa
8695 8a09 500
Reposted fromrol rol viakrolowa-sniegu krolowa-sniegu
bawisa
Nienawidzę milczenia, nie odzywania się do siebie, nie pisania. To jest gorsze niż zakończenie znajomości.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaExplorers Explorers
bawisa
Brzydkie serca też mają uczucia.
— znalezione
Reposted fromthesmajl thesmajl viaExplorers Explorers
bawisa
Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaExplorers Explorers
bawisa

I znów muszę się uczyć, jak zapominać. Od początku.

— Kaja Kowalewska
bawisa
9398 26ae
Reposted fromlikeaghost likeaghost viaExplorers Explorers
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl